2 1

Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo vedú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri.

Vedenie podvojného účtovníctva legislatívne upravujú: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, opatrenie MF SR č. 23054/1992-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

V rámci vedenia podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

- spracovanie predložených dokladov

- účtovný denník

- vedenie hlavnej knihy

- vedenie analytickej evidencie

- vedenie účtovného denníka

- evidencia pohľadávok a záväzkov

- evidencia majetku

- vedenie pokladničnej knihy

- evidencia DPH, daňové priznanie

- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

- spracovanie a vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

- vypracovanie daň. priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

- kontrola účtovníctva
2 1

Mzdy a personalistika


Kompletné služby mzdovej a personálnej agendy v súlade s platnou legislatívou, so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti atď.
Obdržíte kompletne spracovanú mzdovú agendu vrátane prevodných príkazov bankám pre splnenie odvodových povinností, pre výplaty zamestnancom, prípadne výplatné listiny pri výplate v hotovosti.

V rámci vedenia mzdovej agendy Vám ponúkame nasledovné služby:

- spracovanie miezd podľa doložených dokladov

- výplatné pásky pre zamestnancov

- spracovanie výkazov pre všetky príslušné zdravotné poisťovne

- zabezpečenie podkladov pre vystupujúcich zamestnancov

- zabezpečenie potvrdení podľa požiadaviek zamestnancov

- vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné a sociálne poisťovne

- štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti

- ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- prihlášky a odhlášky do sociálnych a zdravotných poisťovní

- vedenie personálnej evidencie

- výstupy pri ukončení pracovného pomeruSuvaha.

Poskytujeme ekonomické a účtovné poradenstvo, viac ...
DPH.


Evidencia DPH a spracovanie daňových priznananí  k DPH, viac ...

DPH.

Jedorazové podporné a pomocné služby, viac ...